19 Haziran 2015 Cuma

GERİATRİK SOSYAL HİZMET YETKİNLİK ÖLÇEĞİ

GERİATRİK SOSYAL HİZMET YETKİNLİK ÖLÇEĞİ
 Yaşlılık alanında çalışan veya uygulama yapan sosyal hizmet öğrencilerinin, uzmanlarının veya akademisyenlerinin yetkinliğinin ölçülmesini mümkün kılan bu ölçeği, Prof.Dr. Veli Duyan ile birlikte Türkçe sosyal hizmet literatürüne kazandırdık. Ölçek Türk toplumu için geçerli ve güvenilirdir. Ölçeğin kullanımı ile ilgili sorularınız için benimle bağlantı kurabilirsiniz (ttuncay@hacettepe.edu.tr).20 Nisan 2015 Pazartesi

Midterm Scores of Social Work Ethics - SPRING 2015

Dear class, below, you will find your score for written exam of the course. I will not post them on any announcement boards at the Department.

Please keep in mind that 100 percent of your score from this exam will be added to your final score (40% of  the total score).


Sosyal Hizmet Kuramı I dersi arasınav sonuçları

Sosyal Hizmet Kuramı I  dersi arasınav sonuçları.
Değerlendirme 50 üzerinden yapılmıştır. Çalışan öğrencilerimi tebrik ederim. TT


29 Haziran 2012 Cuma

Tıbbi ve Psikiyatrik S.H. Dersi Ödevi İçin Önerdiğim Kitaplar

Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet dersini alan öğrencilerimden bazıları, kendilerine verdiğim vize ödeviyle ilgili herhangi bir kitap bulamadıklarını belirttiler. Benden onlara kitap önerisinde bulunmamı istediler. Üniversite öğrencisi olup (sosyal bilimler ve sosyal hizmet alanında) istenen herhangi bir konuyla ilgili "hiç kitap bulamadık, yok hocam" sözüne inanmak doğrusu çok zor. Tarama-Araştırma kaynakları hakkında daha fazla ilgili ve bilgili olmamız gereken bir çağda yaşıyoruz ve zaten internet sayesinde dilediğimiz her bilgi evlere  kadar servis yapılıyor. Öğrencilerimizden isteğimiz keşfetme ve öğrenme konusunda daha fazla gayretli olmaları...

23 Ocak 2012 Pazartesi

Kanser Hastası Çocuklarına Bakan Anneler Zorluk Yaşıyor

Kanser Hastası Çocuklarına Bakan Anneler Zorluk Yaşıyor

Araştırma dersimiz kapsamında öğrencilerimle 2011'de yaptığımız sosyal hizmet araştırması. Kanser hastalarının ve yakınlarının sesiniz duyurmaya devam ediyoruz.

11 Aralık 2011 Pazar

Kanser Hastaları Sosyal Hizmetle Güçleniyor

 Kanser Hastaları Sosyal Hizmetle Güçleniyor

Ortak çalıştığımız disiplinlerden psikoloji alanında deneyimli ve saygın bir akademisyen olan Dr. Selda Koydemir ile "Kanser ve Sosyal Hizmet" üzerine, ajanspsikoloji için anlamlı bir görüşme gerçekleştirdik.

Röportaj için lütfen linke tıklayınız.

20 Haziran 2011 Pazartesi

Brene Brown: The power of vulnerability | Video on TED.com

Brene Brown: The power of vulnerability | Video on TED.com

O bir sosyal hizmet uzmanı...
Brene Brown insandaki yakınlık duygusu üzerinde çalışıyor - empati, ait olma, sevme yeteneklerimiz. TEDxHouston'daki bu etkileyici, eğlenceli konuşmada, araştırmasından derin bir içgörüyü paylaşıyor, kendini tanımaya ve böylece insanlığı tanımaya onu iten kişisel arayışını. Paylaşmaya değer bir konuşma.

17 Ocak 2011 Pazartesi

Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Stresle Başetme Tarzları (MAKALE)

ÖZET: Bu araştırmanın amacı, sosyal hizmet lisans öğrencilerinin stresle başetme tarzlarının, öğrencilerin sosyo-demografik özellikleriyle ve ifade ettikleri bazı sorunlarla karşılaştırmalı olarak belirlenmesidir. Çalışmaya 363 öğrenci katılmıştır. Kadın ve erkek öğrenciler birbirine yakın oranda temsil edilmiştir. Araştırmanın temel bulguları şöyle sıralanmaktadır: Öğrencilerin orta ve alt sosyo-ekonomik düzeyde olduğu düşünülmüştür; büyük çoğunluğu stresli durumlar karşısında en çok sorun odaklı ve olumlu başetme tarzları kullanmaktadırlar.

4 Eylül 2010 Cumartesi

Sosyal Hizmet Uygulamasında Empatiyi Yeniden Düşünmek (MAKALE)

ÖZET: Bu makalede, sosyal hizmet mesleğinde empati kavramının anlamı ve çağrışımları ele alınmaktadır. Makalede, empatinin yardım sürecindeki temel rolü güncel bilgiler ışığında tartışılmaktadır. Sosyal hizmette empati, içeriğin ve hissin yansıtılmasıyla gelişen bir süreçtir. Ortaya çıkışını sağlayan unsurların neler olduğu ise tartışılan bir konudur. Bireyin kalıtımsal yetenekleri arasında olduğu veya eğitimle edinilen bir beceri olduğu yönünde çeşitli görüşler mevcuttur.

Genç Kanser Hastalarının Hastalık Anlatılarının Güçlendirme Yaklaşımı Temelinde Analizi (MAKALE)

ÖZET: Bu araştırmanın amacı, güçlendirme yaklaşımını genç kanser hastaları örneğinde irdelemek ve hastalık sürecini bireylerin gözüyle çok yönlü analiz etmektir. Araştırma yöntemi olarak niteliksel yaklaşım seçilmiştir. Kanser hastaları, hastalık süresince sıklıkla kontrol kaybı ve bunun neden olduğu güçsüzleşme sorunu yaşamaktadırlar ve kanser konusunun güçlendirme yaklaşımı temelinde ele alınması, konuyu derinlemesine analiz edebilmek bakımından son derece anlamlı ve yararlı görülmektedir.

Kanserle Başetmede Destek Grupları (MAKALE)

ÖZET: Bu makalede, kanser destek gruplarının özelliklerinin yanı sıra, hastalar açısından hem yararlı olan hem de potansiyel riskler taşıyan yönleri tartışılmaktadır. Kanser tedavisinin temel amaçlarından birisi hastaların bilişsel, psikolojik ve duygusal esenliklerinin korunmasıdır. Kanser hastaları hastalığa uyum sağlayabilmek için etkili psiko-sosyal müdahalelere gereksinim duyarlar. Destek grupları hastalar için bu müdahale araçlarından birisidir ve destek grupları sayesinde psiko-sosyal esenlik bakımından yararlı sonuçlar elde edildiği görülmektedir.

3 Eylül 2010 Cuma

Spirituality in Coping with HIV/AIDS (Review)

 ABSTRACT: This article creates a general framework for spirituality and HIV/AIDS as a chronic illness using a health care perspective. Spirituality provides an important function of helping people to find meaning and purpose in their lives. Various research findings that support the use of spirituality for coping with HIV/AIDS will be provided. Having been defined as one of the coping means with HIV/AIDS, spirituality is argued in this paper as an empowering resource in both well-being of the individuals with such a life threatening illness and their adaptation to the illness process.

Correlates of loneliness among university students (Research)

Abstract
Background
The purpose of this study was to investigate level of loneliness, essential needs during university education, and relationships between loneliness, essential needs, and characteristics of university students. A sample comprising 721 students participated in the study. The mean age was 21.58 (SD=1.73) with a range from 18 to 25. The majority of the students were female (70.6%) and were living in students’ dormitory (67.5%) with low (87.8%) income, away from their parents.

The relationship between anxiety, coping strategies and characteristics of patients with diabetes (Research)

Abstract
Background

This study provided essential information, about Turkish patients with type I and type II diabetes, concerning: levels of anxiety, coping strategies used, and relationships that exist among anxiety, coping strategies, sociodemographic and medical characteristics.
Methods
A sample comprising 161 Turkish adults with both types of diabetes participated in the study. The trait anxiety scale, the brief COPE, sociodemographic and medical questionnaire were administered to patients with diabetes.

Ortak sorumluluk zamanı (gazete yazısı)

Malatya'daki bir çocuk yuvasında ortaya çıkan fiziksel ve duygusal istismar olayı ve taslak aşamasında olan sosyal hizmetler yasasına ilişkin tartışmalar ülkemizin yaşamsal konularda ne denli derinliksiz perspektiflere razı olduğunu kanıtlıyor. Toplumsal hayatın yeniden şekillendirilmesine ilişkin radikal dönüşümler ancak sansasyonel biçimlerde kamuoyunun gündemine sürülüyor.

İnsan Hakları Düşüncesi ve Sosyal Hizmet Uygulamaları (MAKALE)

Geride bıraktığımız yüzyılın özellikle ikinci yarısından günümüze değin, hakkında en çok sözün edildiği, bireyden topluma, kültürden siyasete, yerel ölçekten, ulusal ve uluslar üstü ölçeğe uzanan düzlemde toplumsal hayatın birçok alanına nüfuz etmiş bir temel anlayış ve yaşamsal tercihlerdeki bakış açısı olan insan hakları bugün eriştiği aşamada insan uygarlığının en iddialı söylemi olarak görünmektedir. Fakat söylemden eyleme dönüşme sancılarının değişmezliği bu temel kavramın esas tanımlayıcılarından olmuştur.

Avrupa Birliği Ülkelerinde Aile Politikaları ve Türkiye (MAKALE)

 Aile, ikamesi olmayan en küçük kurumdur. Siyasal, ekonomik, kültürel ve sosyal değişmeye hem etkide bulunur, hem de bu değişimlerden derinden etkilenir. Tüm ülkelerde aileye yaklaşım, ülkedeki siyasal gücün bakış açısı ile şekillenir ve farklılaşır. Ailenin üreme, çocukların bakımı ve beslenmesi, aile üyelerinin duygusal ihtiyaçlarının karşılanması gibi fonksiyonlarının yanı sıra sosyalleştirme ve kültürleme fonksiyonları ile sosyal ve kültürel yönden yeniden üretimi gerçekleştirme özelliği devletlerin en çok ağırlık ve önem verdikleri yanıdır.

E-Sosyal Hizmetler: İnsani Hizmetlerde Bilişim Teknolojisi Uygulamaları (TEBLİĞ)


Genelde teknolojik değişimin, özelde ise yaşadığımız çağda yüksek teknolojili iletişim araçlarını, bilgisayarları ve internet uygulamalarını içeren bilişim teknolojilerinin toplumsal ve zihinsel gerçekliği algılayışımızda köklü bir değişim yarattığına kuşku yoktur.  Askeri ve savunma sanayi alanlarında başlayan, sonrasında finans dünyasına yayılan, son yirmi yıldan itibaren de sosyal hizmetlerde kullanılmaya başlayan bilişim teknolojisi uygulamaları, mikro düzeyde profesyonele, makro düzeyde kuruma ve/veya örgüte önemli yenilikler vaat etmektedir.

İnsani Hizmet Örgütlerinin Yönetiminde Bilişim Sistemleri (MAKALE)

ÖZET: Bu çalışmada, bilgi toplumu teorik çerçevesinde ifadesini bulan bilişim teknolojileri uygulamalarının insani hizmet örgütlerindeki etkileri üzerine geniş ölçekte bir değerlendirme yapılmaktadır. Ele alınan konunun temel öğesi olan “bilişim” kavramının kaynaklarına ilişkin kavramsal çerçeve metnin ilk bölümünü oluşturmaktadır. Devam eden bölümde, bilişim teknolojileri uygulamalarının büyük ölçüde gerçekleştiği alan olması bakımından “yönetim” boyutuyla insani hizmet örgütleri üzerinde durulmaktadır.

Sosyal Hizmette Baskı Karşıtı Uygulama (MAKALE)

ÖZET: Sosyal hizmette baskı karşıtı uygulama, yalnız geleneksel sosyal hizmet modellerine değil, aynı zamanda her türlü eşitsizliğe meydan okur. Marjinalize olmuş ve baskı altındaki çeşitli müracaatçıların özgürleşmesini hedefleyen radikal, yapısal, feminist, ırkçılık karşıtı gibi çeşitli sosyal hizmet yaklaşımlarını ve hareketlerini kuşatan genel bir uygulama çerçevesidir. Müracaatçı sorunlarının kişisel sorunlar olarak görülmesine karşı çıkarak, daha geniş toplumsal, politik bağlamlarda değerlendirilmesini ve her türlü yapısal baskının ortadan kaldırılmasını amaçlar.

Sosyal Hizmetin Temel Hedefi: Sosyal Adalet (MAKALE)

ÖZET: Güçlendirme yaklaşımı temelinde yapılandırılan bu makalede, sosyal adalet ve sosyal hizmet arasındaki ilişki teorik çerçevede tartışılmaktadır. Bir disiplin ve meslek olan sosyal hizmetin nihai hedefinin sosyal adaletin sağlanması olduğu görüşü vurgulanmaktadır. Başlangıcından günümüze uzanan gelişme sürecinde sosyal hizmetin sosyal adaletle bağlantısı eleştirel bir bakışla tahlil edilmektedir.

Kronik Hastalıklarla Başetmede Tinsellik (MAKALE)

ÖZET: Bu makalede bireyin yaşamını anlamlandırmasında, geleceğine dair amaçlar oluşturmasında son derece önemli bir işlevi olan tinselliğin sağlık perspektifinde genel çerçevesinin çizilmesinin yanı sıra, kronik hastalıklar bağlamında anlamı ve işlevi üzerinde durulmaktadır. Kronik hastalıklarla başetme araçlarından biri olarak değerlendirilen tinselliğin, yaşamsal tehdit yaratan hastalıklarla karşılaşan bireylerin, esenliği ve hastalık sürecine uyumu açısından güçlendirici bir kaynak olduğu iddiası üzerinde durulmaktadır.

1 Eylül 2010 Çarşamba

Afetlerde Sosyal Hizmet (Araştırma Kitabı)

 Jeolojik bir kavram ve doğal bir olay olan deprem, insanın belleğinde bunların ötesinde çok daha farklı kavramları ve durumları çağrıştırmaktadır. Bu çağrışımların odağında, yer kabuğunun hareketlenmesiyle değişen insan ve insan hayatı durmaktadır. Coğrafyasının tamamına yakını deprem kuşağında bulunan Türkiye’de ise deprem denildiğinde akla yıkım gelmektedir. Bugüne değin Türkiye’de yaşanan orta şiddetin üstündeki bütün depremler insanın hayatını tehdit etme noktasında gerçekleşmiş ve büyük yıkımlara neden olmuştur.

Social Work Education in Turkey (Book chapter)

This chapter discusses social work education in the Republican Turkey looking at the main points; examines the development of social work education and social services in Turkey. In this context, the emphasis is going to be on higher educational system in Turkey and the place of social work within this system. Another topic to be discussed with a strong emphasis is the development in social work education from the 1990's onwards (in the example of HacettepeUniversity School of Social Work).